Deelnamevoorwaarden

Laatste herziening: april 2020

Algemeen

Het Trendpanel richt zich op het doen van onderzoek via respondenten. Door je in te schrijven in het panel geef je aan dat je beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken. Met je inschrijving bevestig je dat je deze deelnamevoorwaarden hebt gelezen en dat je deze aanvaardt.

Deelname

Iedereen die in Nederland woont, kan zich aansluiten bij het Trendpanel. Deelname is volledig vrijwillig. Deelnemers moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres.

Een persoon mag zich slechts 1x als deelnemer aan het Trendpanel opgeven. Alle persoonlijke informatie die je tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, dient volledig en juist te zijn. Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, stellen we het zeer op prijs wanneer je ons dat kan laten weten. We vragen persoonlijke informatie ook periodiek op, dus als het niet direct wordt aangepast, kan je het ook bij de nieuwe uitvraagronde dit vindt minstens jaarlijks plaats wijzigen.

Deelname aan het Trendpanel kan op ieder gewenst moment door jou worden be indigd.

Het Trendpanel kan een deelnemer zelf uitschrijven als de deelnemer, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 6 maanden niet aan een onderzoek binnen het Trendpanel heeft deelgenomen. Het Trendpanel heeft ook het recht om alle panelleden die niet 1x per jaar persoonlijke gegevens verversen, uit te schrijven. Het Trendpanel zal proberen je hierover vooraf te informeren, maar is hiertoe niet verplicht.

Persoonlijke gegevens

Het Trendpanel verwerkt jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring . Neem kennis van de privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe lang gegevens worden bewaard, voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden bewaard.

Beloning

Voor jouw deelname aan de onderzoeken van Het Trendpanel kan je een beloning ontvangen. Dit zal door middel van een maandelijkse verloting plaatsvinden. In sommige gevallen krijgen alle respondenten een beloning. Bijvoorbeeld bij kwalitatief onderzoek of wanneer we veel van je tijd of hele specifieke informatie van je opvragen. Met elke vragenlijst die je in een maand invult, maak je eenmaal kans op n van de maandelijkse beloningen. Het Trendpanel bepaalt altijd de hoogte van de beloning.

Omdat we nadrukkelijk niet willen dat onze respondenten bepaalde antwoorden aanklikken om kans te maken op een beloning, kunnen we deze zowel uitkeren aan respondenten die tot een bepaalde selectie behoren als respondenten die zijn afgevallen op basis van een selectievraag.

Soms stellen opdrachtgevers ook een eigen beloning in het vooruitzicht. Deze zal op basis van n onderzoek worden uitgekeerd. Dit kan in de vorm van een verloting of ontvangen alle deelnemers deze beloning.

De beloning kan in geld of in waardebonnen worden uitgekeerd. Wanneer het om waardebonnen gaat, mag je zelf de winkel of activiteit naar keuze bepalen en dan zorgen wij dat de waardebonnen aan jou geleverd worden. Waardebonnen verzenden wij zoveel mogelijk digitaal. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij om je adresgegevens vragen zodat we de bon(nen) per post kunnen toesturen.

Het Trendpanel behoudt zich ook het recht voor om het beloningssysteem om dwingende redenen eenzijdig te wijzigen.

Als je denkt dat er iets niet goed is gegaan bij het versturen van de beloning(en), stuur dan even een mailtje naar info@Trendpanel.nl.

Resultaten onderzoek

We vinden het leuk om regelmatig resultaten van onderzoeken waar je aan deelneemt met je te delen. Het Trendpanel bepaalt welke onderzoeken in aanmerking komen om te delen. Wanneer we deze delen, verschijnen de belangrijkste resultaten op onze website.

Misbruik

Het Trendpanel, en verwante website en onderzoeken, worden met de grootste zorg gemaakt. Het Trendpanel staat dan ook voor kwaliteit, en vraagt die ook van jou als panellid. Wanneer er naar oordeel van het Trendpanel sprake is van misbruik van het Trendpanel, de onderzoeken binnen het Trendpanel of het beloningssysteem, dan wordt de deelnemer eenzijdig van verdere deelname uitgesloten. Eventuele vergoedingen waar je nog recht op hebt, vervallen dan onmiddellijk.

Rechten

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Trendpanel berusten uitsluitend bij het Trendpanel dat onderdeel is van onderzoeksbureau Fact Based. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Trendpanel gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die het Trendpanel aan de deelnemer aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

We vragen jouw medewerking om rechten van idee n, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video's, geluid) over te dragen aan Fact Based op het moment dat jij deze deelt via een onderzoek. Je aanvaardt dat het Trendpanel en/of opdrachtgevers of partners van Fact Based deze kunnen gebruiken zonder een vergoeding schuldig te zijn aan jou.

Aansprakelijkheid

Helaas kunnen we niet 100% garanderen dat de inhoud van het Trendpanel, en verwante websites en onderzoeken, geheel vrij is van fouten. Het Trendpanel is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, het beloningssysteem of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. Deelname aan het Trendpanel is dan ook geheel voor eigen risico.

Gedragscodes

Het Trendpanel conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft als lid van de MOA, Expertise Center for Marketing-Insights, Onderzoek & Analytics de eisen van de MOA bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. Kijk voor overige zaken gerelateerd aan jouw privacy in onze Privacyverklaring .

Wijzigingen

De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door het Trendpanel worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via onze website met je worden gecommuniceerd. Als je het niet eens bent met een wijziging staat het je vrij jouw deelname te be indigen. Neem je na een wijziging van de deelname voorwaarden, wederom deel aan het Trendpanel dan gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de aanpassing van de deelnamevoorwaarden.

Geschillen

Op de relatie tussen het Trendpanel en jou als deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank in Nederland. Deelnemer en Fact Based zullen alvorens naar de rechter te stappen het geschil in goed zakelijk overleg trachten op te lossen of voorleggen aan een hiervoor ingerichte commissie.

Opmerkingen of vragen?

Heb je na het lezen van de voorwaarden vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met onze helpdesk via info@Trendpanel.nl .Voor meer informatie over Fact Based verwijzen wij je graag naar onze website: www.factbased.nl.